NAJWIĘKSZYM POTENCJAŁEM GDYNI SĄ JEJ MIESZKAŃCY 

Gdynia to miasto, które wciąż chce się rozwijać. Piękne i nowoczesne. Miasto, które kochamy.

Gdyńska tożsamość opiera się na trzech filarach. Pierwszy to romantyczna historia. Gdynia jest spełnionym snem milionów Polaków, którzy marzyli o porcie morskim z prawdziwego zdarzenia. Miasto rosło, dzięki charakterowi gdynian.

Drugim z filarów jest współczesność. Największym potencjałem Gdyni niezmiennie są jej mieszkańcyludzie, którzy nie boją się marzyć; ambitni, pracowici, otwarci i dumni ze swoich przodków.

Trzecim: przyszłość. Chcemy ją kształtować odważnie i roztropnie zarazem, ponieważ łączy nas troska o Gdynię. Współtworzymy miasto na miarę aspiracji kolejnych pokoleń.

Jesteśmy świadomi wyzwań, które przed nami oraz Gdynią. Wiemy, jak im podołać. O tę wiedzę oparliśmy program „Samorządności” na najbliższe lata.

Wojciech Szczurek

 

JAKOŚĆ ŻYCIA GDYNIAN – NAJWYŻSZA W POLSCE 

DOBRE ŻYCIE W DZIELNICACH

W dialogu z mieszkańcami, radami dzielnic i organizacjami pozarządowymi stworzymy oraz wdrożymy do realizacji plany rozwoju poszczególnych części naszego miasta – obejmujące rozwój przestrzenny, społeczny i gospodarczy. Ich realizacja będzie możliwa, dzięki: powiększonym środkom przyznanym dzielnicom, zwiększonemu budżetowi obywatelskiemu, a także dotacjom dla inicjatyw sąsiedzkich. Elementem tych działań będzie tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej; miejsc spotkań w poszczególnych dzielnicach. Przykładem, jednym z wielu, mogą być sprzyjające integracji, nieodległe od miejsca zamieszkania polany piknikowe. Zadbamy o tereny zielone oraz ich otoczenie.

 

RODZINA W CENTRUM UWAGI

Polityka społeczna miasta będzie prowadzona w sposób zrównoważony i międzypokoleniowy. Zaproponujemy usługi dla gdynian w każdym wieku. Najmłodsi mogą liczyć na: nowe miejsca w żłobkach,wystarczającą dla wszystkich chętnych liczbę miejsc w przedszkolach, wysoką jakość edukacji, a także atrakcyjną ofertę zajęć pozaszkolnych. Powstanie również system wykupu miejsc publicznych w żłobkach prywatnych, umożliwiający znalezienie miejsca tuż obok domu. Rozwijana będzie oferta kulturalna, sportowa i rekreacyjnadla całych rodzin – zarówno w ramach centralnych wydarzeń, jak i dzielnicowych. Gdyńscy seniorzy mogą liczyć na ofertę zajęć aktywizujących, a w razie potrzeby na opiekę i wsparcie w formie usług opiekuńczych, teleopieki, czy dziennych i całodobowych placówek wsparcia. Osoby cierpiące z powodu ubóstwa, bezdomności lub bezrobocia otrzymają wsparcie ukierunkowane na uzyskanie samodzielności. Wprowadzimy nowe rozwiązania i ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, a także podtrzymamy zasadę pełnej dostępności dla nich  każdej miejskiej inwestycji. Stworzymy unikalną, międzypokoleniową ofertę dedykowaną jedynie mieszkańcom Gdyni, udostępniając zróżnicowaną i niezwykle bogatą propozycję kulturalną miasta na preferencyjnych warunkach dzięki karcie mieszkańca.

 

MIESZKANIA

Jednym z priorytetównadchodzącej kadencji samorządu będą kwestie mieszkaniowe.Liczba dostępnych lokali komunalnych i socjalnych zwiększy się poprzez zakup i budowę nowych,dzięki czemu skróci się czas oczekiwania na mieszkanie. Remonty w budynkach komunalnych oraz inwestycje w ich otoczenie poprawią jakość zamieszkiwania. Znacznie zwiększony zostanie też zasób mieszkań wspieranych,przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami i starczych. Uwagę poświęcimy również budowanym w Gdyni nowym osiedlom, tak by powstającej zabudowie mieszkaniowej towarzyszyła publiczna infrastruktura, zapewniająca komfort życia oraz niezbędne instytucje, w tym: żłobki, przedszkola, place zabaw, zieleńce, biblioteki i kluby seniora. Będziemy zabiegać o realizację w Gdyni kolejnych przedsięwzięć kierowanych do osób, które wolą wynajmować mieszkania, zamiast kupować je na własność.

 

TRANSPORT

Będziemy równoważyć rozwój efektywnego transportu: zbiorowego oraz indywidualnego. Wygodne i sprawne przejazdy przez tory na Chyloni, z jednej strony ułatwią życie kierowcom, z drugiej: pozwolą na uruchomienie połączeń kolejowych do północnych dzielnic Gdyni. Obejmujący miasto system buspasów poprawi jakość połączeń komunikacji publicznej, nie pogarszając przy tym warunków dla kierowców indywidualnych. Dokończona zostanie rozbudowa ul. Chwarznieńskiej (odcinek witomiński). Zachętą do korzystania z mieszanych form transportu będą nowe węzły przesiadkowe z parkingami P&R – Węzeł Chylonia, Węzeł Karwiny. Ukończymy gdyński system dróg rowerowych, tak aby był w pełni spójny, a rower stał się wygodną i szybką formą transportu. Nowe drogi rowerowe, m.in. na ulicach: Unruga, Morskiej, Rolniczej, Kwiatkowskiego, czy Wielkopolskiej, stworzą intuicyjną w użytkowaniu sieć. Uruchomiony zostanie nowoczesny system roweru miejskiego IV generacji ze wspomaganiem elektrycznym. Intensywna wymiana taboru autobusowego i trolejbusowego poprawi komfort podróżowania. Jakościową rewolucją stanie się wspólny bilet – jeden w całej aglomeracji Trójmiasta. Będziemy nadal wspierać i rozwijać car-sharing oraz stworzymy niezbędną infrastrukturę ładowania dla pojazdów elektrycznych. Do skutku będziemy zabiegać, by powstała Droga Czerwona, łącząca obwodnicę Trójmiasta, i pośrednio autostradę A1, z portem. Odciąży ona zakorkowany dojazd do dzielnic północnych. Budowa oraz remonty chodników w dzielnicach poprawią komfort i bezpieczeństwo pieszych. Przyjmiemy obowiązkowy standard bezpieczeństwa ruchu wokół szkół i rozpoczniemy modernizację, którą wymusi w otoczeniu placówek. Naszym celem jest wyeliminowanie wypadków drogowych z udziałem pieszych. Dokończymy program utwardzania dróg.

 

ŚRODOWISKO NATURALNE

Gdynia jest jednym z najbardziej ekologicznych miast w Polsce. Składa się na to wiele czynników, m.in.: nowoczesny system gospodarki odpadami, czyste powietrze oraz wysoka jakość wody. Nie zapominamy jednak o tych miejscach, w których mieszkańcy borykają się z problemami. Program wymiany pieców węglowych poprawi czystość powietrza, zwłaszcza w takich dzielnicach jak: Mały Kack, Demptowo, czy Pogórze. Będziemy finansowo wspierać montaż paneli fotowoltaicznych – ekologicznych i zapewniających duże oszczędności w użytkowaniu. Prowadzone będą działania zmierzające do likwidacji oddziałującego na Śródmieście pylenia z terenów portowych. Ograniczanie hałasu w rejonach najbardziej obciążonych umożliwią zarówno inwestycje miasta, jak i zasady narzucone innym podmiotom przez radę miasta w ramach programu ochrony przed hałasem. Nasadzenia zieleni w dzielnicach sprawią, że poprawi się nie tylko ich estetyka, ale i klimat. Chcemy utrzymać pozycję polskiego lidera jakości powietrza.Zakończymy inwestycje w gdyńskim Ciapkowie – obiekt schroniska i jego otoczenie uzyskają docelowy kształt, zapewniający wysoki standard opieki nad zwierzętami. W urzędzie i jednostkach miasta wdrożymy program ograniczenia zużycia plastiku. Rozpoczniemy budowę sieci ulicznych poidełek, zapewniających niebutelkowaną, wysokiej jakości wodę do picia.

 

REWITALIZACJA

Wskazane w Gminnym Programie Rewitalizacji zdegradowane obszary Gdyni doprowadzimy do standardu nieodbiegającego od średniej gdyńskiej. Na tych terenach zrealizujemy inwestycje i działania społeczne, które zlikwidują występujące nierówności i wydatnie poprawią jakość życia. Rozpoczniemy działania dotyczące kolejnych obszarów wymagających interwencji.

 

OPIEKA ZDROWOTNA I PROFILAKTYKA

Gdynia zapewnia wysoki standard opieki dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Prócz usług opiekuńczych, w mieście funkcjonuje już dziewięć samorządowych placówek dziennego i całodobowego wsparcia dla seniorów. Ta sieć będzie rozwijana, zarówno terytorialnie – by opieka była świadczona blisko miejsca zamieszkania– jak i funkcjonalnie, poprzez wprowadzania nowych usług dostosowanych do zmieniających się potrzeb. W szczególności zwiększać się będzie liczba świetlic opiekuńczych dla osób starszych, zaś w zakresie opieki całodobowej w Gdyni powstanie kolejny Dom Pomocy Społecznej. Nadal funkcjonować będzie teleopieka. Będziemy kontynuować programy profilaktyczne, które zmniejszają liczbę zachorowań na najcięższe choroby, w tym szczepienia HPV chroniące przed rakiem. Najmłodszych obejmiemy nowatorskim programem walki z „plagą naszych czasów”, czyli otyłością. Zwiększymy liczbę placówek POZ. Uruchomimy też programy dla osób cierpiących z powodu nadmiernego stresu w pracy i tzw. „wypalenia zawodowego”. Wdrożymy innowacyjny na skalę krajową program zapobiegający zachorowaniom na cukrzycę typu II.

 

SMART CITY

Gdynia jest liderem w dziedzinie wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych do podnoszenia jakości usług publicznych, tzw. smart city. Chcemy utrzymać tę pozycję poprzez wdrażanie kolejnych nowoczesnych rozwiązań, podnoszących jakość życia w mieście. Znacznie skrócimy czas obsługi mieszkańca przez urzędników miejskich, rozwijając system teleinformatyczny oraz wprowadzając rozwiązania umożliwiające załatwianie spraw w sieci lub telefonicznie, w tym uniwersalne internetowe miejsce obsługi mieszkańca, które wyeliminuje konieczność logowania się do różnych serwisów. Będziemy udostępniać kolejne dane miejskie z dziedzin interesujących mieszkańców i przedsiębiorców, zarówno w formie czytelnych oraz przystępnych wizualizacji, jak i w formatach odczytywalnych maszynowo, zdatnych do wykorzystania przez firmy wdrażające innowacje. Rozwiniemy system karty mieszkańca, obejmujący też płatności miejskie.Rozwiniemy skierowany do mieszkańców przyjazny system powiadamiania. W trosce o jakość powietrza, będziemy promować i rozwijać transport publiczny z zasilaniem elektrycznym. Planujemy również wprowadzać jeszcze nowocześniejsze rozwiązanie: autobusy zasilane wodorem.

 

EDUKACJA

Gdyńska edukacja od lat jest w polskiej czołówce. Utrzymamy ten stan. System placówek dostosujemy do zmian zachodzących w dzielnicach. Dokończymy nową szkołę i przedszkole w Wiczlinie. Wybudujemy placówkę w Wielkim Kacku. Powstanie też kolejny przyszkolny basen w Wiczlinie. Wybudujemypięć nowych sal gimnastycznych (dla szkół podstawowych nr 16, 20 i 33 oraz dla II LO i Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych). W szkołach wdrożymy nowoczesne narzędzia i wyposażenie: od tablic multimedialnych i e-dziennika, po platformę edukacyjną i otwarte wskaźniki oświatowe. Celem tych działań będzie możliwie najlepsze dopasowanie nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów. Będziemy kontynuować finansowanie dodatkowych godzin nauczania, wykraczających poza ofertę państwową, m.in. matematyki i pływania. Każdy uczeń będzie miał zapewnioną możliwość zdobycia karty rowerowej w swojej szkole. Wprowadzimy kierowane do najmłodszych, specjalistyczne programy przeciwdziałające fonoholizmowi i cyberprzemocy. Gdyńskim nauczycielom będziemy oferować szereg działań dedykowanych ich rozwojowi zawodowemu. W trosce o rozwój szkół zawodowych wybudujemy nowe warsztatydla dwóch placówek oraz zorganizujemy kursy i szkolenia dla dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego. Rozbudowa bazy internatów dedykowana będzie m.in. klubom sportowym. Dokończymy modernizację sportowych obiektów przyszkolnychwe wszystkich placówkach w mieście.

 

GOSPODARKA

Zadbamy o właściwe warunki do zachowania dobrej kondycji drobnej przedsiębiorczości w Gdyni. Utrzymamy system jednego okienkadla działalności gospodarczej. Będziemy wspierać ekosystem startupów,ułatwiając nie tylko rozpoczęcie działalności, ale także jej wzrost oraz rozwój eksportu. Dofinansujemy wyjazdy na targi oraz inne formy poszukiwania zagranicznych rynków zbytu przez gdyńskie firmy. Nadal będziemy oferować wsparcie dla osób bezrobotnych, a szczególną uwagę poświęcimy pomocy tym, którzy chcą zmienić zawód i kwalifikacje. Dedykowanymi programami będziemy przyciągać do Gdyni młodych ludzi, tak aby stale zwiększać bazę osób zdolnych i chętnych podjąć pracę. Zadbamy o inwestycje zagraniczne, w szczególności te, które wiążą się ze zwiększeniem zatrudnienia, zainwestowaniem dużego kapitału lub dotyczą wysokich technologii. Rozwiniemy współpracę z uczelniami wyższymi, służącą tworzeniu oferty kształcenia zgodnej z potrzebami pracodawców oraz wzmacnianiu biznesowego wymiaru badań naukowych. Będziemy podejmować koleje działania czyniące Gdynię miastem wyjątkowo przyjaznym przemysłom kreatywnym,przyciągając w ten sposób filmowców, designerów, artystów, czy pisarzy, a także tworząc im warunki do prowadzenia owocnej działalności gospodarczej w sferze kultury i pokrewnych. Rozwiniemy działalność Gdyńskiej Rady Turystyki, przyczyniając się tym samym do dalszego zwiększania atrakcyjności Gdyni wśród przyjezdnych, a szczególnie turystów biznesowych. Przyciągniemy do miasta duże inwestycje hotelowe, dbając o wydłużenie sezonu oraz czasu średniego pobytu w mieście. Inwestorom tworzącym miejsca pracy zaproponujemy system zachęt.

 

GDYNIA MORSKA I PRZEMYSŁOWA

Bez morza nie byłoby Gdyni. Droga Czerwona musi zostać zbudowana jak najszybciej, co wymaga współdziałania z polskim rządem oraz władzami gdyńskiego portu, które będą ją współfinansować. Kluczowe dla miasta połączenie pozwoli rozwijać się portowi, a zarazem ulży mieszkańcom, którym zależy na płynniejszym przemieszczaniu się do dzielnic północnych. Zapewnimy warunki do dynamicznego wzrostu liczby przeładunków, poprzez koordynowanie rozsądnej koegzystencji portu i miasta. Nadal będziemy wspierać szeroko pojętą branżę morskąi dążyć do utrwalenia pozycji Gdyni jako polskiego centrum gospodarki morskiej. Zadbamy, by niezwykły atut, jakim jest gdyński waterfront – Śródmieście Morskierozwijał się dynamicznie i w sposób przynoszący maksimum korzyści mieszkańcom; aby inwestycje w tym miejscu stwarzały atrakcyjną przestrzeń publiczną i jednocześnie były korzystne dla gospodarki oraz przekładały się na wzrost zamożności gdynian. Rozwiniemy zainicjowany przez Gdynię program stworzenia Doliny Logistycznej, służący organizacji zaplecza i przestrzeni dla działalności portowej oraz logistycznej we współpracy z gminami ościennymi. W dzielnicach do tego przeznaczonych rozwiniemy lub stworzymy parki i strefy przemysłowe.

 

CZAS WOLNY, SPORT i REKREACJA

Utrzymamy wysoki poziom oraz szeroką ofertę atrakcji kulturalnych i sportowych. Zapewnimy większą ilość nieodpłatnych zajęć i wydarzeń adresowanych do różnych grup wiekowych w dzielnicach. Utrzymamy bardzo wysoki poziom oferty gdyńskich instytucji kulturalnych, zapewniający rozrywkę mieszkańcom i przyciągający turystów. Wykorzystamy walory położenia Gdyni dla rozwoju turystyki biznesowej, dbając, by przyjezdni silnie wsparli lokalny biznes hotelarski i gastronomiczny. Utrzymamy i rozwiniemy program Gdyńskiego Poruszenia, aby każdy gdynianin mógł bezpłatnie korzystać z zajęć rekreacyjnych. Oddamy do użytku kolejne polany piknikowe oraz tereny rekreacyjne na osiedlach. Stworzymy trasę pieszo-rowerową przy Kaczej. Zapewnimy dostępność boisk przyszkolnych dla wszystkich mieszkańców. Nadal rozwijać będziemy program Szkół Otwartych. Oddamy do użytku Park Centralny i kompleks basenów przy ul. Olimpijskiej. Wybudujemy kompleks boisk piłkarskichlekkoatletyczny obiekt treningowy oraz lodowisko. Powstanie nowa marina. Rozwiniemy infrastrukturę plażową, a także zadbamy, by plaże, ścieżki spacerowe oraz parki były dostępne i bezpieczne dla osób z niepełnosprawnościami. Będziemy wspierać rozwój klubów sportowych oraz zajęć sportowych dla młodzieży. Zadbamy o warunki do profesjonalnego uprawiania sportu. Ukończymy inwestycje międzynarodowej trasy rowerowej R-10 (europejska trasa wokół Morza Bałtyckiego), a także wyremontujemy, oznakujemy i oddamy do użytku nowe drogi rowerowe i ścieżki leśne dla rowerzystów. Otworzymy kolejne bezpieczne place zabaw. Zadbamy, by w każdej dzielnicy powstawały zielone skwery, mini-parki i inne, podobne miejsca, służące zdrowemu wypoczynkowi. Uruchomimy kolejne domy sąsiedzkie oraz będziemy rozwijać działalność animacyjną w dzielnicach. Ustawimy meble miejskie, umożliwiające wygodny odpoczynek w czasie spaceru osobom starszym, a także potrzebne młodym rodzicom.

 

KULTURA

Gdynia żyje kulturą. Rozwiniemy program działalności bibliotek w nowej odsłonie. Wyremontujemy siedziby kolejnych filii oraz otworzymy placówki w tych dzielnicach, w których bibliotek brakuje. Działania kulturalne będą też prowadzone w ramach sieci Mediatek– multimedialnych placówek bibliotecznych, które uruchomimy w Śródmieściu, na Chyloni, Cisowej i Karwinach. Karta mieszkańca zapewni bezpłatny lub bardzo tani dostęp do muzeów. Zadbamy o ofertę kulturalną, kierowaną szczególnie do młodzieży i seniorów w dzielnicach i na osiedlach. Będziemy nadal organizować wielkie imprezy kulturalne, rozsławiające Gdynię w kraju i za granicą oraz powodujące napływ turystów. Utrzymamy wypracowaną przez lata jakość i prestiż wydarzeń takich jak: Open’er, Nagroda Literacka Gdynia, Ladies Jazz Festival, Globaltica, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Cudawianki, Raport, Gdynia Design Days  i wielu innych, które sprawiają, że kultura stała się rozpoznawalną marką naszego miasta. W nowo otwartym Konsulacie Kultury, a także w muzeach Miasta Gdyni i Emigracji, zaproponujemy zróżnicowany program pasjonujących wydarzeń oraz przestrzeń do codziennych spotkań wszystkich mieszkańców. Inwestując w kulturę, stworzymy jeszcze lepsze warunki dla biznesowego rozwoju branż kreatywnych.

 

CENTRA ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Rozwój aktywności kulturalnej, sportowej i społecznej gdynian, będzie nadal wspierany przez samorząd – infrastrukturalnie i finansowo. Utworzona w ostatnich latach sieć służąca aktywizacji seniorów – obejmująca ponad 20 klubów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy zajęcia sportowe (z których korzysta ponad 12 tysięcy uczestników) – będzie nadal wspierana i rozwijana stosownie do potrzeb mieszkańców. W miejscu dobrze skomunikowanym ze wszystkimi dzielnicami Gdyni powstanie Centrum Nowoczesnego Seniora– unikalna na skalę kraju, innowacyjna placówka z salami gimnastycznymi, kinem, mediateką, kawiarenkami, salami wykładowymi, czy przestrzenią rekreacji. Centrum będzie oferować bogaty program rozmaitych form aktywności, dedykowany różnym grupom seniorów. Rozwijana będzie sieć Szkół Otwartych, które już dziś oferują zajęcia blisko 10 tysiącom gdynian. Nową jakością jest sieć domów sąsiedzkich, tzw. „Przystani”– miejsc z szerokim wachlarzem zajęć dla mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta, a także przestrzenią do spotkań i aktywności podejmowanych oddolnie przez gdynian. Obecnie istniejące domy sąsiedzkie (w Wielkim Kacku, na Oksywiu i Cisowej) będą poszerzały zakres działań, tak by dobrze czuli się w nich mieszkańcy w każdym wieku. Nowe „Przystanie” powstaną na Chyloni, Witominie, Chwarznie-Wiczlinie.

 

Programy dotyczące okręgów:

(pozostałe zostaną opublikowane po konferencjach dzielnicowych)