Anna Szpajer

Mam 50 lat, od urodzenia jestem gdynianką i rodowitą Kaszubką a od 15 lat mieszkanką Wielkiego Kacka.
Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie i mam ukończone studia podyplomowe.
Mąż, Piotr jest przewodniczącym w Radzie Dzielnicy Wielki Kack a syn, Paweł – 18-latek, jest uczniem 3-ej klasy VI LO w Gdyni.

Od 5 lat jestem radną miasta.

W Radzie Miasta Gdyni VIII kadencji zasiadam w 3 komisjach.
Jestem przewodniczącą Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa, wiceprzewodniczącą Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia oraz członkiem Komisji Budżetowej.

 

Zawodowo i prywatnie

Od 18 lat  jestem zawodowo związana z PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. W Biurze Zarządu odpowiadam za kontakty i współpracę z samorządami lokalnymi, relacje z mediami oraz promocję projektów unijnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gdyni i gmin ościennych. Jestem też odpowiedzialna za CSR i pomoc charytatywną, koordynuję współpracę z gdyńskim hospicjum, fundacjami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi i instytucjami kultury. Jestem inicjatorką akcji „Poidełka w gdyńskich szkołach i przedszkolach” i realizatorką warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Należę do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz jestem członkinią gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Jestem propagatorką ekologicznego stylu życia, pasjonatką tańca towarzyskiego i wielbicielką podróży oraz spływów kajakowych.

Zaangażowanie społeczne

Jestem wolontariuszką w gdyńskim Hospicjum św. Wawrzyńca i Bursztynowa Przystań, regularnie uczestniczę w kwestach organizowanych przy okazji „Pól Nadziei” i kwest listopadowych.  Wspieram też działalność gdyńskiego „Ciapkowa”, angażując się w akcje zbiórek na rzecz schroniska i pozyskując sponsorów.

W pandemii COVID-19 byłam wolontariuszką MOPS-u. Pomagałam mieszkańcom w drobnych sprawach, jak wyprowadzanie na spacer psa o imieniu „Kefir”, czy robienie zakupów osobom starszym i przebywającym w izolacji.

Po wybuchu wojny w Ukrainie czynnie włączyłam w działania pomocowe dla uchodźców z tego kraju w Gdyni, uczestniczyłam w Przystani Lipowa 15 w przygotowaniach do przystosowania tego lokalu do możliwości przyjęcia osób z Ukrainy oraz w innych działaniach pomocowych, zapewnianych przybyszom z tego kraju bezpieczny azyl w naszym mieście.

Regularnie uczestniczę w akcjach sprzątania świata organizowanych przy okazji obchodów Dnia Ziemi i powitania wiosny. Za sprawą moich interwencji zniknęły też niektóre dzikie wysypiska śmieci w gdyńskich lasach.

Co roku biorę udział w przygotowaniu śniadania wielkanocnego organizowanego przez gdyński samorząd dla osób samotnych i potrzebujących.

Zachęcam mieszkańców do korzystania z oferty Przystani Lipowa 15. Zabiegałam też o zorganizowanie w niej zajęć pod nazwą Salsation, łączących taniec z gimnastyką, które aktualnie znajdują się w ofercie aktywności centrum sąsiedzkiego. Jako osoba zawodowa związana z gdyńskimi wodociągami byłam kilkukrotnie społecznie prelegentką warsztatów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska i propagowania picia wody z kranu oraz kształtowania prawidłowych postaw przy gospodarowaniu wodą i odprowadzeniu ścieków, zorganizowanych w szkołach, Przystani Lipowa 15 i Klubie Seniora Wielki Kack.

Ważniejsze osiągnięcia w trakcie wykonywania mandatu radnej miasta

Komunikacja miejska – dorowadziłam do uruchomienie kursów autobusowych linii nr 145 z Fikakowa do ZSP nr 4, dzięki m.in. moim staraniom doszło też do uruchomienia osiedlowej linii autobusowej nr 137 na Kaczych Bukach i przywrócenia w lutym tego roku kursowania linii trolejbusowej 23 na Dąbrowę. Przyczyniłam się również do montażu nowej wiaty przystankowej na przystanku Gryfa Pomorskiego 01 i doprowadziłam do podjęcia przez ZKM decyzji o montażu w marcu tego roku wiaty przystankowej na przystanku Kacze Buki 03. Wiata w drugiej wnioskowanej przez mieszkańców lokalizacji – przystanek Puszczyka 01, zostanie zamontowana także w tym roku.

Rozwój infrastruktury zielonej – jednym z priorytetów moich działań jest troska o zieleń w mieście. Ważnym projektem, w który byłam osobiście zaangażowana było uporządkowanie na Fikakowie sprawy zaniedbanego terenu przy ul. Lipowej 48, w miejscu tym powstał obecnie park kieszonkowy, zrealizowany z BO. W latach 2019, 2021-2023 byłam też aktywnie włączona w grupie osób w przygotowanie, zgłoszenie i promocję 4 innych projektów BO, wybranych w głosowaniu przez mieszkańców w puli projektów ogólnomiejskiego, w tym 3 w ramach KBO, dzięki czemu w Gdyni powstało 9 parków kieszonkowych a kolejne zielone przestrzenie, w tym niska zieleń przyuliczna, rabaty kwiatowe i nasadzenie nowych drzew, będą wkrótce zrealizowane.

Drogi – dzięki moim staraniom i wsparciu Rady Dzielnicy Wielki Kack w lutym i marcu tego roku doraźnie poprawiono i wyrównano stanu nawierzchni ulic Świętokrzyskiej, Beskidzkiej i Osiedle Gdynia-Kacze Buki, w tym wymieniono część płyt drogowych na ul. Gdynia Osiedle-Kacze Buki. W planach na teren rok jest również wymiana płyt jomb na ul. Świętokrzyskiej, a także poszerzenie na wiosnę tego roku wjazdu w ul. Starodworcową od strony ul. Wielkopolskiej i doraźny remont ul. Źródło Marii od ul. Chwaszczyńskiej do kościoła św. Wawrzyńca, o co również zabiegałam.

Infrastruktura sportowa – czyniłam starania o budowę nowej sali gimnastycznej w SP 20, która rozpoczęła się latem zeszłego roku dzięki dofinansowaniu centralnemu i ma zostać ukończona do końca sierpnia br. przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dzięki moim staraniom i przychylności Gdyńskiego Centrum Sportu udało się również doposażyć jedyne na Fikakowie boisko sportowe w nawierzchnię utwardzoną wokół jego murawy. Dzięki tej zmianie piasek z nieutwardzonego pobocza boiska nie jest już nawiewany na jego płytę wykonaną z poliuretanu i nie powoduje jej uszkodzenia oraz tworzenia się efektu poślizgu na murawie, stanowiącego wcześniej duże zagrożenie dla użytkowników boiska.

Inne – zabiegałam też o doświetlenie kapliczki św. Józefa, przeniesionej w listopadzie zeszłego roku do nowej lokalizacji przy ul. Starodworcowej oraz o zagospodarowanie terenu wokół niej w niską zieleń i drzewa – prace te zostaną wykonane na wiosnę. W ubiegłym roku doprowadziłam też do przeniesienia w otoczenie tej kapliczki i do międzypokoleniowego parku rekreacji przy ul. Stolemów głazów narzutowych, odnalezionych podczas przebudowy ul. Chwaszczyńskiej. Dzięki wspólnym staraniom z Radą Dzielnicy powstał też nowy lokal wyborczy na osiedlu Fikakowo. Dwa obwody głosowania zostały uruchomione przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi  w Przystani Lipowa 15 i w Klubie Seniora Wielki Kack.

Wyzwania na kolejne 5 lat

Priorytetem moich działań jest doprowadzanie do realizacji w dzielnicach południowych następujących inwestycji: budowa sieci dróg na Kaczych Bukach, rozbudowa ulicy Nowodworcowej, przebudowa parkingu przy SP 20 i remont ul. Starodworcowej, modernizacja ul. Druskiennickiej i Grenadierów, budowa chodników oświetlenia ulicznego i przebudowa dróg na terenie starej części Wielkiego Kacka, rozwój terenów zielonych i infrastruktury rekreacyjnej w dzielnicach południowych, w tym doposażanie istniejących parków, zagospodarowanie w zieleń urządzoną ul. Starodworcowej, czy rewitalizacja otoczenia stawku i kapliczki przy Źródło Marii.

Będę też zabiegać o doświetlenie istniejących przejść dla pieszych na terenie Dąbrowy, Karwin, Małego i Wielkiego Kacka, odrestaurowanie kapliczki św. Rocha na Karwinach, modernizację Placu Górnośląskiego i jego otoczenia, utworzenie nowego domu sąsiedzkiego na Dąbrowie, budowę kładki nad torami łączącej Mały Kack z Karwinami, czy podniesienie jakości przestrzeni publicznej w centrum Dąbrowy, oraz utworzenie wybiegów dla psów i budowę miejskich poidełek na wodę w dzielnicach południowych.

Będę ponadto wspierać działania dotyczące ochrony środowiska naturalnego i wzrostu świadomości proekologicznej wśród mieszkańców, w dalszym ciągu propagować Gdyński Budżet Obywatelski wśród mieszkańców i wspierać inicjatywy na rzecz aktywizowania seniorów w obszarze działań prospołecznych i partycypacyjnych, oraz działania służące upowszechnianiu kultury i tradycji kaszubskiej wśród mieszkańców Gdyni.