Gdynia – miasto nowoczesne, ale z bogatymi tradycjami. Miasto unikalne z racji przywiązania gdynian do swojej małej ojczyzny oraz ich niezwykłej aktywności. Gdynia, w ostatnich, bardzo trudnych, latach pokazała, jak należy współdziałać bez oglądania się na podziały społeczne i polityczne. Dzięki aktywności, solidarności i kreatywności przeszliśmy przez kryzys pandemii i kryzys finansowy. Udzieliliśmy też realnego wsparcia uchodźcom wojennym. Czujemy miasto jako Wspólnotę. Mimo rosnącej polaryzacji na arenie politycznej, w naszym mieście nadal potrafimy rozmawiać i współpracować ponad podziałami. To powód do dumy dla Gdyni i gdynian.

Jak drużyna „Samorządności” znamy możliwości i wyzwania, które stoją przed Gdynią. Program, który przedstawiamy gdynianom, to efekt stałego namysłu i analizy tego, co się dzieje w mieście i jego otoczeniu. Jest wynikiem spotkań, rozmów, które odbywamy każdego dnia z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, radami dzielnic, słuchając ich propozycji, które wprowadzamy do programu. Jak w poprzednich kadencjach, nie są to tylko obietnice. Dotrzymujemy naszych zobowiązań wobec mieszkańców i rozliczamy się z nich w każdej kadencji. Nasz program – ambitny i wielowymiarowy – nie jest zbiorem życzeń, lecz konkretnym planem działania zespołu ludzi, którzy – nie tylko z teorii – wiedzą, jak funkcjonuje samorząd. Ten program chcemy i potrafimy zrealizować.

Najbliższa samorządowa kadencja przypada na okres, w którym będziemy świętować 100-lecie naszego miasta. Świętowania jubileuszu nie chcemy ograniczać do okolicznościowych imprez. To dobra okazja, by czerpiąc z bogatej historii i osiągnięć samorządowej wspólnoty, realizować kolejne przedsięwzięcia na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta i poprawiające jakość życia w Gdyni. Nie oglądając się na partyjne, polityczne spory budujmy razem obywatelską Gdynię. Gdynia będzie rozwijana jako miasto inkluzywne, gwarantujące możliwie najlepszą jakość życia dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od niepełnosprawności, wieku, płci czy poglądów. Budujmy razem Gdynię przyjazną dla wszystkich, z której będziemy dumni my, nasze dzieci i wnuki.

Setka najważniejszych inwestycji na 100-lecie

Dotrzymujemy zobowiązań. Zrealizowaliśmy blisko 95% obietnic, które zawarliśmy w programie wyborczym Samorządności w 2018 roku. W kadencji 100-lecia naszego miasta skupimy się na 100 zagadnieniach, które mieszkańcy Gdyni wskazują jako najważniejsze dla miasta, dzielnic, dla swojego dobrostanu:

Program na lata 2024-2029 / #DotrzymujemyObietnice 

 1. Ciągi rowerowe i piesze łączące dzielnice.
 2. Ciągi buspasów pozwalające na sprawne podróżowanie do każdej części miasta komunikacją zbiorową.
 3. Zazielenienie ulic i terenów ogólnodostępnych, nasadzenia drzew i krzewów w każdej dzielnicy miasta oraz dotacje dla mieszkańców na sadzenie drzew na własnych posesjach.
 4. Atrakcyjne parki i place zabaw w dzielnicach.
 5. Modernizacja Bulwaru Nadmorskiego i Mola w Orłowie.
 6. Modernizacja i rozbudowa placów zabaw na plaży w Śródmieściu, przy Promenadzie Marysieńki w Orłowie.
 7. Zagospodarowanie parku przy Wzgórzu Mewy.
 8. Zagospodarowanie Polanki Redłowskiej zgodnie z życzeniami mieszkańców.
 9. Zagospodarowanie parku i urządzenie ogrodu botanicznego na Kolibkach.
 10. Utworzenie parku pomiędzy Aleją Zwycięstwa, Powstania Styczniowego a Weteranów.
 11. Ograniczenie w porozumieniu z Lasami Państwowymi wycinek w gdyńskich lasach.
 12. Znaczące ograniczenie populacji dzików w mieście.
 13. Automaty do recyklingu surowców w dzielnicach.
 14. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa przez instalację dodatkowego oświetlenia ulicznego oraz rozbudowę monitoringu w dzielnicach.
 15. Dodatkowe patrole Policji i Straży Miejskiej.
 16. Rozwój programów kulturalnych w dzielnicach: kina plenerowe, teatry plenerowe, koncerty.
 17. Włączenie mieszkańców do tworzenia oferty bibliotecznej – listy książek do zakupu.
 18. Rozwijanie oferty kulturalnej na wysokim poziomie.
 19. Modernizacja Teatru Miejskiego.
 20. Kontynuacja programu rewitalizacji.
 21. Dofinansowania dla wspólnot i spółdzielni na zagospodarowanie podwórek i przestrzeni międzyblokowych.
 22. Kontynuacja programu opieki nad zabytkami w dzielnicach.
 23. Wysoka jakość powietrza – likwidacja pieców opalanych węglem w zasobie komunalnym i dofinansowania wymiany w domach prywatnych.
 24. Obniżenie emisji CO2 poprzez termoizolacje budynków publicznych (Przedszkole nr 32 na Cisowej, Szkoła Podstawowa nr 8 w Orłowie,Szkoła Podstawowa nr 13 w Małym Kacku, Szkoła Podstawowa nr 26 na Działkach Leśnych, Szkoła Podstawowa nr 51 na Kamiennej Górze, Szkoła Podstawowa nr 44 na Obłużu, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 na Karwinach, a także dotacje na docieplanie budynków prywatnych.
 25. Mobilni doradcy ekologiczni doradzający w domach, na zaproszenie mieszkańców, w zakresie działań prośrodowiskowych i możliwości uzyskania dotacji.
 26. Rozwój komunikacji publicznej – lepsze połączenia zwłaszcza dla, nieskomunikowanych do tej pory dzielnic.
 27. Zwiększenie ilości zajęć dla seniorów w dzielnicach i w Centrum Nowoczesnego Seniora.
 28. Poszerzenie oferty zajęć dla mieszkańców w Przystaniach i Szkołach Otwartych.
 29. Dotowane zajęcia konwersacyjne z języków obcych w Przystaniach.
 30. Rozbudowa OSP Wiczlino – stworzenie centrum życia lokalnego dla dzielnicy i zaplecza dla działań zapewniających bezpieczeństwo.
 31. Experyment na nowo – nowa klimatyczna wystawa w Centrum Nauki.
 32. Wyniesione i doświetlone przejścia dla pieszych przy szkołach.
 33. Zapewnienie miejsc w żłobkach i przedszkolach dla każdego chętnego.
 34. Kapitalny remont szkoły specjalnej na ul. Witomińskiej.
 35. Remonty w gdyńskich szkołach, m.in.: SP nr 10, SP nr 31
 36. Utrzymanie jednych z najlepszych w kraju wyników gdyńskiej edukacji (egzaminy zewnętrzne: 8 klasy i matury).
 37. Rozszerzenie wsparcia dla pozalekcyjnych działań w szkołach, współpracy i wymian międzynarodowych.
 38. Budżet obywatelski w gdyńskich szkołach.
 39. Nauka w plenerze – wiaty edukacyjne i ogrody społeczne w placówkach oświatowych.
 40. Rozwój systemu klas dwujęzycznych.
 41. Modernizacja placów zabaw przy szkołach i przedszkolach.
 42. Utworzenie centrum psychiatrii dziecięcej.
 43. Wsparcie psychologiczne w szkołach i „Przystaniach”.
 44. Programy zdrowego żywienia realizowane w placówkach oświatowych.
 45. Budowa basenu w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.
 46. Budowa pływalni olimpijskiej pod warunkiem uzyskania dotacji z Ministerstwa Sportu
 47. Rozwój ośrodka tenisowego przy ul. Ejsmonda.
 48. Powszechny program edukacji żeglarskiej w szkołach podstawowych „Gdynia na fali”.
 49. Budowa zaplecza żeglarskiego dla szkółek w Marinie.
 50. Zagospodarowanie terenu przy ul. Karuzego na potrzeby rozwoju bazy piłkarskiej i lekkoatletycznej
 51. Budowa i remont infrastruktury sportowej w dzielnicach, m.in. przy SP nr 16, SP 23, SP 34, ZSP 3 (SP 47), IXLO, CKZiU, ZSEA, Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych, przy ul. Strzelców, przy ul. Złotej, przy ul. Błękitnej, przy ul. Dedala, przy ul. Bławatnej, przy ul. II MPS, przy osiedlu Chwarzno-Polanki.
 52. Ślizgawki w różnych częściach miasta.
 53. Nowe skate-parki i tory dla rowerów i hulajnóg.
 54. Sauny na gdyńskiej plaży.
 55. Dodatkowe badania i programy profilaktyczne.
 56. Programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci.
 57. Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego i innych form samodzielnego życia dla osób z niepełnosprawnością.
 58. Mieszkanie na start – realizacja mieszkań z preferencyjnym czynszem dla młodych gdynian.
 59. Rozwinięcie transportu publicznego dedykowanego osobom z niepełnosprawnością.
 60. Utworzenie centrum opieki geriatrycznej.
 61. Bilans zdrowotny wszystkich gdyńskich seniorów.
 62. Rozwój opieki domowej dla osób potrzebujących wsparcia. Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami: teleopieka, monitoring zdrowotny.
 63. Nowe rodzinne domy dziecka.
 64. Doposażenie wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami.
 65. Jadłodzielnie – lodówki społeczne w dzielnicach.
 66. Rozwijanie oferty i wzrost atrakcyjności Miejskich Hal Targowych.
 67. Wspieranie inwestorów zapewniających miejsca pracy dla gdynianek i gdynian.
 68. Przestrzenie coworkingowe dostępne nieodpłatnie w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.
 69. Dotowane szkolenia i konsultacje dla gdyńskich mikroprzedsiębiorców.
 70. Program wsparcia dla młodych przedsiębiorców zakładających działalność w Gdyni.
 71. Miejski program wsparcia zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
 72. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań podnoszących jakość życia w mieście, w tym zastosowań sztucznej inteligencji w celu sprawnej obsługi mieszkańców.
 73. Rozwój systemu karty mieszkańca.
 74. Przyjazne zejścia do gdyńskich plaż.
 75. Budowa Obwodnicy Witomina.
 76. Kontynuacja współpracy z PKP w zakresie uruchomienia kolei do północnych dzielnic Gdyni.
 77. Działania na rzecz kontynuowania realizacji Drogi Czerwonej.
 78. Modernizacja Placu Konstytucji.
 79. Modernizacje ulic (w tym odwodnienie i oświetlenie), m.in.: ul. płk. Dąbka, ul. Śmidowicza, ul. Dickmana, ul. Hutnicza, Reja z uwzględnieniem odwodnienia, ul. Fredry na odcinku od Korzeniowskiego do Necla, ul. Potasowa, ul. Balladyny, ul. Akacjowa, ul. Nowodworcowa, ul. Druskiennicka, ul. ul. Grenadierów, Mireckiego, ul. Komandorska, ul. Kalksztajnów, ul. Stankiewicza, ul. Prostokątna, ul. Okrężna, ul. Chabrowa, ul. Konwaliowa ze skrzyżowaniem z ul. Narcyzową. Drogi i oświetlenie na Kaczych Bukach i Wiczlinie.
 80. Powstanie nowych miejsc piknikowych.
 81. Powstanie nowych parkingów przy ul. Boisko oraz przy ul. Zielonej.
 82. Remont pętli autobusowej na ul. Czernickiego.
 83. Uporządkowanie parkowania przy ulicy Biskupa Dominika.
 84. Uporządkowanie terenów zielonych/lasu wzdłuż Redłowskiej – od Korczaka do Kopernika.
 85. Wykonanie schodów wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Cylkowskiego od Wiosny Ludów w kierunku Legionów.
 86. Modernizacja Placu Górnośląskiego i jego otoczenia.
 87. Kładka nad torami łącząca Mały Kack z Karwinami.
 88. Realizacja bezkolizyjnego przejazdu tunelem pod torami w ciągu ulicy Puckiej łączącego ul. Chylońską z ul. Hutniczą.
 89. Nowy dom sąsiedzki „Przystań” na Dąbrowie.
 90. Urządzanie kolejnych wybiegów dla psów, m.in. na Karwinach, Witominie (przy zbiorniku retencyjnym II MPS), w Parku Kilońskim.
 91. Podniesienie jakości przestrzeni publicznej w centrum Dąbrowy (we współpracy z przedsiębiorcami prowadzącymi tam działalność).
 92. Rewitalizacja otoczenia stawku i kapliczki przy Źródle Marii.
 93. Przebudowa ul. Warszawskiej z wymianą nawierzchni jezdni i chodników, budową oświetlenia, uporządkowaniem przestrzeni.
 94. Budowa centrum Chwarzna-Wiczlina – zagospodarowanie rejonu ul. Staniszewskiego i Zaruskiego z budową pełnej infrastruktury drogowej.
 95. Realizacja programu oświetlenia Gdyni Zachód – w tym ul. Krauzego.
 96. Remont nawierzchni i przestrzeni dla potrzeb miejsc parkingowych przy ulicy Wiejskiej (fragment pomiędzy ul. Chylońską, a ul. Wejherowską).
 97. Remont nawierzchni i uporządkowanie ciągu pieszo-jezdnego, przestrzeni przy stacji SKM Gdynia Leszczynki (między budynkami Chylońska 42 i 44).
 98. Rewitalizacja Parku Kilońskiego w ścisłej współpracy z mieszkańcami dzielnicy i użytkownikami parku.
 99. Utworzenie alternatywnego połączenia drogowego łączącego dzielnicę Pustki Cisowskie-Demptowo z ul. Morską.
 100. Budowa sali sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 31.