Mam 74 lata. W Gdyni Grabówku mieszkam od lutego 1979 roku. Od lipca 1997 roku do stycznia 2019 roku działałem w Radzie Dzielnicy Grabówek. 11 kwietnia 2011 roku zostałem przewodniczącym Zarządu Dzielnicy, którą to funkcję pełniłem do stycznia 2019 roku. Na sesji Rady Miasta Gdyni w dniu 27 lutego 2019 roku złożyłem ślubowanie jako radny Miasta Gdyni.

Działam w Komisjach: Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa, Gospodarki Komunalnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji. Byłem jednym z inicjatorów uruchomienia linii autobusowej 102 oraz Otwartych Mistrzostw Grabówka w Tenisie Stołowym. Wspieram rodziny wielodzietne i osoby samotne oraz te z niepełnosprawnościami. Integruję działania najważniejszych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Aktywizuję młodzież szkolną na imprezach sportowych i kulturalnych oraz współorganizuję wycieczki turystyczno-krajoznawcze po naszym województwie i Polsce. Aktywnie uczestniczę w uroczystościach miejskich, państwowych, wojskowych i kościelnych. Jestem członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Gdynia oraz Rady Parafialnej przy kościele pw. Świętej Rodziny na Grabówku. Jako doświadczony samorządowiec będę starał się o dalszy rozwój naszego Miasta Gdyni, polepszenie warunków życia jego mieszkańców, budowanie wspólnoty, wzajemny szacunek i wrażliwość na drugiego człowieka.