Michał Guć

Wiceprezydent Miasta ds. innowacji

Od trzech pokoleń gdynianin. Absolwent gdyńskiej „Trójki”, inżynier budownictwa lądowego, magister ekonomii.

W mieście odpowiada za: pozyskiwanie funduszy europejskich, współpracę z sektorem pozarządowym, funkcjonowanie rad dzielnic, aktywizację i wsparcie seniorów, pomoc społeczną, ekonomię społeczną, programy rewitalizacji i organizacji społeczności lokalnej, budżet obywatelski, profilaktykę uzależnień, administrację architektoniczno-budowlaną, ochronę środowiska, gospodarkę odpadami, innowacje społeczne.

Przewodniczy Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Gdyńskiej Radzie ds. Seniorów oraz Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego. Jest pełnomocnikiem prezydenta miasta Gdyni do spraw aktywności obywatelskiej. Był inicjatorem i autorem pierwszego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. To nowatorskie rozwiązanie, nazywane „modelem gdyńskim”, zostało w 1995 roku nagrodzone w unijnym konkursie „Innowacje lokalne w gminach” i stało się wzorem dla wielu polskich miast. W 2009 roku gdyński Program Współpracy został nagrodzony Europejską Nagrodą Sektora Publicznego.

Inicjowane i koordynowane przez niego przedsięwzięcia w zakresie polityki społecznej były nagradzane również przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Senat RP oraz Prezydenta RP. Przez dwie kadencje pracował w Radzie Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przewodniczącym działającego przy Kancelarii Premiera zespołu zajmującego się reformą w zakresie zasad finansowania sektora pozarządowego ze środków publicznych.

Aktywność społeczną rozpoczynał w latach osiemdziesiątych w niezależnym ruchu harcerskim i podziemnej „Solidarności”. Współtworzył Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. Kolejne doświadczenia w działalności obywatelskiej zdobywał reaktywując gdyńską YMCA, której był dyrektorem programowym, później prezesem, był też członkiem Zarządu Aliansu Europejskiego YMCA w Szwajcarii. Pracował jako trener i konsultant w ramach programów realizowanych przez międzynarodowe organizacje pozarządowe, a także europejskie i amerykańskie agencje rządowe, wspierając sektor obywatelski i samorządy nie tylko w Polsce, ale także na Węgrzech, na Litwie, w Ukrainie, Gruzji, Armenii, Serbii, Chorwacji, Macedonii i Mongolii. Opublikował w kraju i za granicą szereg książek i kilkadziesiąt artykułów dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, administracji publicznej, partycypacji społecznej, organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej. Jest też autorem opracowań i ekspertyz zlecanych między innymi przez: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Instytut Spraw Publicznych, Fundację Batorego, United States Agency for International Development (US AID), East Europe Democratic Centre.

Jest laureatem nagród i wyróżnień przyznanych przez organizacje pozarządowe za działalność na rzecz sektora obywatelskiego; między innymi Ambasador SM oraz Polityk Przyjazny Osobom Bezdomnym. Za całokształt aktywności obywatelskiej Michał Guć został, jako pierwsza osoba w Polsce, uhonorowany w 2004 roku Nagrodą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za wybitne osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej. Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju demokracji i samorządności, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, decyzją Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odznaczony w 2010 r. Złotym Krzyżem Zasługi. W 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski przyznał mu Nagrodę Obywatelską 25-lecia Samorządności.

Żona – Iwona jest położną środowiskową w dzielnicach Wielki Kack i Karwiny, prowadzi też szkołę rodzenia. Mieszkają na Dąbrowie. Ich wspólną pasją są podróże. Mają dorosłego syna Macieja.