W dzielnicach Gdyni tworzone będą centra usług społecznych, łączące w sobie najpotrzebniejsze lokalnie funkcje – dotyczące seniorów, osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy, wspierania rodzin czy opieki nad dziećmi.

Ważnym elementem działań jest i będzie kształtowanie efektywnego systemu usług opiekuńczych i wsparcia osób niesamodzielnych, w szczególności osób z chorobami otępiennymi. System będzie rozszerzany, stosownie do pojawiających się potrzeb, o wieloosobowe mieszkania wspierane. Zwiększana będzie też liczba miejsc w różnych formach wsparcia dziennego. Bardzo pomocny w opiece nad osobami starszymi i niesamodzielnymi okazał się system teleopieki. Będziemy systematycznie zwiększać jego zakres i dostępność. Chcemy też upowszechniać usługę geolokalizacji osób chorujących na demencję.

Podejmować będziemy działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej, w tym tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych.

Poszerzać będziemy ofertę wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W partnerstwie z organizacjami pozarządowymi tworzyć będziemy m.in. kolejne mieszkania wspierane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozszerzać ofertę wsparcia dziennego dla tych osób.

Mieszkania socjalne przeznaczone są dla rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej, wśród których pewien odsetek stanowią rodziny dysfunkcyjne. Miasto Gdynia jest przyjazne wszystkim rodzinom, dlatego opracujemy i wdrożymy nową strategię integrującą politykę mieszkaniową i pomoc społeczną. Rodziny i osoby z problemami będą obejmowane intensywną terapią i wsparciem, które stworzy im warunki do pokonania kłopotów i perspektywę poprawy sytuacji rodzinnej oraz integracji społecznej. Kontynuowane będą intensywne działania na rzecz ograniczania zjawiska bezdomności. Pierwszoplanowe znaczenie będą miały działania zapobiegające utracie dachu nad głową, realizowane we współpracy z zarządcami nieruchomości.

W ścisłej współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, służbą zdrowia, służbami mundurowymi, wymiarem sprawiedliwości będziemy diagnozować sytuacje przemocy domowej, zapewniając wszechstronne wsparcie dla ofiar oraz terapię dla sprawców. Priorytetem w tym działaniu, poza diagnozowaniem i zapobieganiem, będzie długofalowe wsparcie w procesie powrotu do normalnego funkcjonowania społecznego, w tym zapobieganie bezdomności ofiar.

Rozszerzymy ofertę skierowaną do seniorów w zakresie zajęć z aktywności ruchowej oraz intelektualnej. Naszym zamiarem jest poszerzenie sieci klubów prowadzonych przez Centrum Aktywności Seniora o północne i południowe dzielnice Gdyni (obok istniejących w Śródmieściu, w Orłowie, na Chyloni i na Witominie). Ważnym, już funkcjonującym projektem, jest Uniwersytet III wieku oraz adresowany do seniorów program 55+. W kolejnych latach jego oferta będzie rozszerzana. Rozwijać i wspierać będziemy również sieć klubów seniora prowadzonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w poszczególnych dzielnicach. Na wzór karty Gdynia Rodzinna, zostanie wprowadzona również Karta Seniora, uprawniająca do zniżek w korzystaniu z usług na terenie miasta.

Priorytetem nadal pozostanie wysoki standard bezpieczeństwa mieszkańców Gdyni zapewniony poprzez stałą i intensywną współpracę gminy ze Strażą Miejska i Policją. Straż Miejska będzie służyć mieszkańcom dzięki skutecznej, przyjaznej i pomocnej mieszkańcom formule działania.

Pragniemy wspomagać Komendę Wojewódzką Policji w staraniach na rzecz powstania Komisariatu w Chwarznie dla szybko rozwijającej się dzielnicy Chwarzno – Wiczlino, w celu zapewnienia szybkiej interwencji na sygnały mieszkańców o zakłóceniu spokoju lub w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.