W ramach konkursów dla rad dzielnic wprowadzimy konkurs nagradzający działania na rzecz aktywności całych rodzin w dzielnicach. Przewidujemy rozwój Klubów Rodzica, czyli placówek, w których rodzice będą mogli wymieniać się doświadczeniami oraz wspierać.

Będziemy wykorzystywać wszelkie dostępne możliwości rozwoju sieci przedszkoli i żłóbków tak, by zapewnić realne wsparcie rodzicom, chcącym kontynuować pracę zawodową a także zapewnić opiekę i możliwości rozwoju społecznego ich dzieciom.

Chcemy zorganizować przestrzeń przyjazną dla osób w każdym wieku i z różnych pokoleń, tak ją aranżując, by dawała pretekst do międzypokoleniowych spotkań, kontaktów, rekreacji i wspólnego spędzania czasu – w tym międzypokoleniowym dialogu widzimy wielką wartość.

Wprowadzimy darmowe przejazdy dla rodzin posiadających trójkę i więcej dzieci.

Będziemy kontynuować i rozwijać działania wdrażające oraz poszerzające zakres programów profilaktycznych dla szerokiej rzeszy mieszkańców Gdyni, szczególnie w obszarze chorób cywilizacyjnych i onkologicznych; wśród dzieci i młodzieży – na rzecz zdrowego stylu życia.

Ważnym celem jest kontynuacja programu asystentury rodzin na rzecz utrzymania dzieci w domach rodzinnych. Ponieważ dla dziecka najwłaściwszym środowiskiem rozwoju jest rodzina, a rodzice biologiczni nie zawsze te warunki zapewniają, będziemy też zwiększać potencjał rodzinnych form pieczy zastępczej, i ograniczać do niezbędnego minimum liczbę dzieci w domach dziecka.