Chcemy tworzyć i rozwijać inicjatywy, w ramach których mieszkańcy mogą decydować o podniesieniu standardu życia w najbliższym otoczeniu – deklarujemy kontynuację programu remontów i inwestycji drogowych oraz realizacji projektów dzielnicowych, realizowanych w wyniku konsultacji z mieszkańcami. Będziemy też corocznie zwiększać środki przeznaczone na realizację budżetu obywatelskiego, jednocześnie kładąc nacisk na wykorzystywanie tej formy działania do inicjowania społecznych dyskusji o potrzebach lokalnych społeczności.

Planujemy realizację kolejnych imprez ożywiających miejsca ważne dla mieszkańców. Rozwijać będziemy ofertę imprez kulturalno – sportowych, integrujących mieszkańców dzielnic, szczególnie nowo powstających aby wzmacniać poczucie gdyńskiej i dzielnicowej tożsamości. W ofercie imprez organizowanych we współpracy z radami dzielnic mogą znaleźć się np.: dni sąsiada, wspólne piknikowanie, świętojańskie „ogniska”, wakacyjne plenery. Chcemy tworzyć w poszczególnych dzielnicach strefy piknikowania w celu zachęcania mieszkańców do korzystania z przestrzeni publicznej, spotykania się sąsiedzkiego, nawiązywania dobrych relacji, spędzania czasu na świeżym powietrzu i dialogu międzypokoleniowego.

Zwiększymy rolę rad dzielnic jako jednostek wspierających samorząd w kształtowaniu i realizacji polityki miasta. Organizacje pozarządowe będą uzyskiwały większy wpływ na działania samorządu, zarówno poprzez realizację projektów wspieranych z budżetu miasta, jak i zwiększony udział w gremiach tworzących strategie i polityki miejskie.

We współpracy z lokalnymi partnerami w kolejnych dzielnicach wspierać będziemy organizowanie się społeczności lokalnej i rewitalizację , jeśli uzasadni ją diagnoza potrzeb.

Kontynuowane będą inicjatywy włączające indywidualnych mieszkańców w dyskusję o mieście, począwszy od diagnozy potrzeb, poprzez kreowanie nowych rozwiązań i realizację najpotrzebniejszych inwestycji, kończąc na ocenę efektywności działań samorządu. W ramach innowacji społecznych, będziemy wdrażać nowe sposoby konsultacji, dostosowane do charakteru poszczególnych grup – młodzieży, rodziców, niepełnosprawnych, seniorów, itd.

Będziemy rozwijać programy aktywizujące młodzież, szczególnie w dziedzinie wychowania do demokracji, przedsiębiorczości i kreatywności, takich jak „Wymiennikownia”, tworząc dla młodych ludzi przestrzeń dla ich aktywności i rozwijania pasji.