W poprzednich kadencjach jednym z priorytetów naszych programów samorządowych było zapewnienie wysokiego poziomu oświaty. Pomimo osiągania przez gdyńskie szkoły najwyższych wyników potwierdzonych sprawdzianami i egzaminami zewnętrznymi, ten priorytet nie traci aktualności. Uważamy, że tak wydatkowane publiczne środki stanowią najważniejszą inwestycję, inwestycję w młodzież, w kapitał ludzki, niezbędny element rozwoju społecznego, jak i gospodarczego.

Jakość edukacji jest istotnym kryterium wyznaczającym poziom życia mieszkańców. Celem naszych starań będzie utrzymanie dostępu do edukacji, zapewniającej wszechstronny rozwój zarówno uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych – wymagających dodatkowej pracy jak i wybitnie uzdolnionym. Wspierać będziemy więc szkoły, by utrzymały pozycję najlepszych w województwie, zapewniając im możliwość organizowania różnorodnych form zajęć, rozwijających kreatywność i przynoszących sukcesy w konkursach i olimpiadach. Zagwarantujemy dostęp do nowych technologii wzbogacających procesy dydaktyczne.

Rozwijać będziemy szkolnictwo specjalne i sieć klas integracyjnych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Zamierzamy kontynuować sprawdzone i poszukiwać nowych projektów w obszarze wychowania, które kształtują postawy i charaktery, tworząc świat wartości.

Do ważnych zadań zaliczamy zapewnienie wysokiego standardu szkolnictwa zawodowego z ofertą kształcenia dostosowaną do rynku pracy.

Inspirować i wspierać będziemy szkoły realizujące programy współpracy międzynarodowej (Socrates-Comenius, Erasmus), dzięki którym młodzi gdynianie poznają kraje europejskie, doskonalą znajomość języków obcych i nawiązują przyjaźnie.

Gwarancję pełnego rozwoju oświaty widzimy w aktywnej współpracy z uczelniami wyższymi Gdyni i Metropolii – kontynuować będziemy zawarte już umowy, a także rozwijać współpracę z placówkami, które uatrakcyjniają edukację, inspirują zainteresowania i pasje (Centrum Nauki Experyment, Gdyńskie Akwarium).

Wspierać będziemy nowatorskie projekty edukacyjne realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które – jak pokazuje doświadczenie – przynoszą uczestnikom wiele sukcesów, także w konkursach i olimpiadach międzynarodowych.

Rozwijać będziemy sieć przedszkoli, by każdemu dziecku zapewnić dostęp do edukacji i opieki przedszkolnej.

Za sprawdzoną uznajemy ofertę szkół otwartych, którą rozwiniemy, zapewniając integrację szkół ze środowiskiem lokalnym i tworząc propozycję zajęć dostosowaną do potrzeb środowiska.

Za konieczne uważamy utrzymanie tempa modernizacji budynków oświaty, by z każdym kolejnym rokiem zapewniać coraz lepsze warunki nauki uczniom i nauczycielom.

Będziemy kontynuować i rozwijać projekt „Gdynia ma fali” i upowszechniać edukację żeglarską od najmłodszych lat.