Nasze priorytety

Wśród kluczowych zadań w najbliższej kadencji samorządu, za priorytety uznajemy:

- Dbałość o zróżnicowane potrzeby gdyńskich dzielnic.

Będziemy uwzględniać potrzeby wynikające z historycznych uwarunkowań, sytuacji demograficznej, położenia, realizowanych funkcji i potrzeb infrastrukturalnych poszczególnych dzielnic. Jesteśmy przekonani, że dla zrównoważonego rozwoju Gdyni , przy uznaniu specyfiki Śródmieścia i pełnionych przez nie funkcji, konieczna jest dbałość o potrzeby wszystkich grup mieszkańców na całym obszarze miasta. Mamy szczegółowe rozeznanie tych potrzeb, lecz dla optymalnego ich zaspokajania konieczne jest współdecydowanie wraz z mieszkańcami, których do tego dzieła będziemy zapraszać. W tym procesie szukać będziemy sojuszników także wśród rad dzielnic, organizacji pozarządowych. Będziemy intensywnie wykorzystywać możliwości budżetu obywatelskiego, rozumianego jako dyskusja o ważnych dla mieszkańców przedsięwzięciach. Najbliższe cztery lata przyniosą istotne zmiany w gdyńskich dzielnicach.

- Aktywizację obywatelską mieszkańców jako wyraz realnej samorządności.

Będziemy wspierać rady dzielnic, rozwijać różnorodne formy partycypacji, zachęcać mieszkańców do wyrażania opinii, aktywnego udziału w decydowaniu o wydatkach miejskich pieniędzy, a zarazem – do brania odpowiedzialności za realizację ważnych zadań społecznych. Widzimy w tym obszarze także coraz więcej możliwości dla organizacji pozarządowych. Chcemy rozwijać i doskonalić budżet obywatelski oraz zapraszać mieszkańców do dyskusji o kluczowych dla miasta decyzjach, np. dotyczących planowania przestrzennego. Samorząd, to wspólnota mieszkańców, ważne zatem, by byli to mieszkańcy aktywni.

- Wspieranie gdyńskich rodzin, kreowanie polityki prorodzinnej

W minionej kadencji rozpoczęliśmy program „Gdynia rodzinna” – będziemy go kontynuować, ulepszać i rozwijać. Jesteśmy przekonani, że kluczem do dobrobytu wspólnoty samorządowej jest sukces rodzin. Ułatwianie młodym ludziom decyzji o powiększeniu rodziny, a potem wspieranie jej, powinno być jednym z priorytetów samorządowej polityki społecznej. Uważamy, że wsparcia potrzebują wszystkie rodziny, niezależnie od statusu finansowego i trudności w funkcjonowaniu. Mądra polityka prorodzinna nie ma wymiaru socjalnego, lecz jest wyrazem uznania dla osób, które decydują się na posiadanie dzieci i zachętą, by zwielokrotniały tę decyzję i nie żałowały jej podjęcia.

- Dbałość o jakość życia gdynian

Gdynia jest miastem, w którym jego mieszkańcy czują się dobrze i doceniają jakość życia w nim. Będziemy dążyć do utrzymania tego standardu i podnoszenia go tak, by odpowiadał rosnącym oczekiwaniom i wymogom zmieniającej się rzeczywistości. Chcemy, by wysoka jakość życia przejawiała się w jak największej liczbie obszarów funkcjonowania miasta: edukacji, kulturze, transporcie, dostępności usług i infrastruktury, bezpieczeństwie, pomocy społecznej i strategicznym myśleniu o przyszłości Gdyni i jej mieszkańców. Chcemy sprostać rosnącym oczekiwaniom gdynian, zasługujących na nowoczesne, przyjazne i systemowe rozwiązania.

- Dbałość o wysoką jakość komunikacji zbiorowej

Gdynianie są dumni z poziomu komunikacji zbiorowej w naszym mieście. Chcemy go utrzymać, co wymagać będzie dalszych dużych nakładów, między innymi na wymianę i modernizację taboru, optymalizację sieci połączeń, a także na oczekiwaną przez gdynian preferencję dla publicznych środków transportu. W nadchodzącej kadencji powstaną pierwsze buspasy, pozwalające na skrócenie czasu przejazdu komunikacją zbiorową. Będziemy nadal promować ekologiczny transport miejski, w tym trolejbusy oraz autobusy napędzane gazem, a także autobusy elektryczne, z myślą o ochronie środowiska i minimalizacji zanieczyszczeń.

- Dbałość o najwyższy poziom gdyńskiej edukacji

Wydatki na edukację w Gdyni traktujemy jako najlepszą inwestycję w przyszłość naszego miasta i mieszkańców. W nadchodzącej kadencji zamierzamy kontynuować działania wspierające utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia gdyńskich uczniów, wspierać zajęcia pozalekcyjne i dostępne w szkołach formy aktywności kierowane do społeczności dzielnic. Naszym celem jest dbałość o jakość standardu edukacyjnego, wspieranie atmosfery wychowawczej w szkołach, wspieranie nauczycieli w realizacji pasji nauczania i pełnienia roli ważnego dla uczniów autorytetu oraz podnoszenie standardu placówek edukacyjnych. Zależy nam także na aktualności i adekwatności oferty kształcenia w szkołach zawodowych – zagwarantować to może współpraca z otoczeniem biznesowym i pracodawcami.

- Dynamiczny rozwój komunikacji rowerowej

Miarą nowoczesności współczesnych miast jest ich przyjazność dla wszystkich grup użytkowników przestrzeni – tak, by zachęcać do korzystania z niej nie tylko kierowców, lecz przede wszystkim pieszych i rowerzystów. W nowej kadencji naszym celem pozostaje stworzenie szkieletu głównych, połączonych ze sobą dróg rowerowych, pozwalających na dojazd do Śródmieścia z poszczególnych części Gdyni. Chcemy, by istotnie zwiększyła się liczba osób jeżdżących na rowerach, będziemy promować rower jako środek transportu pozwalający szybko, bezpiecznie i z pożytkiem dla zdrowia poruszać się po mieście.

- Skuteczne pozyskiwanie środków unijnych na kluczowe inwestycje i programy

Gdynia ma duże i pozytywne doświadczenia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ważne zadania i dużą skuteczność w wykorzystywaniu tych środków. W tej kadencji kluczowe będzie uzyskanie dofinansowania na strategiczne inwestycje w mieście: ulicę Nową Węglową, rewitalizację wybranych obszarów, termomodernizację budynków, tworzenie węzłów integracyjnych (np. Karwiny), budowę przystanków PKM, rozwój komunikacji rowerowej, budowę kanalizacji. Będziemy środki te pozyskiwać zarówno samodzielnie, jak i w partnerstwie z innymi samorządami Metropolii. Środki UE posłużą również do realizacji programów społecznych na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie.

- Rozwój polityki społecznej, dalsze działania na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych

Nowoczesna polityka społeczna to chluba Gdyni, a wykreowane rozwiązania, będące rezultatem partnerstwa miasta i organizacji pozarządowych, doceniane są w kraju i zagranicą. Będziemy kontynuować działania nakierowane na rosnące w Gdyni grono seniorów, proponując im różnorodne formy aktywizacji i rozwoju. Planujemy rozszerzenie oferty programów senioralnych w zakresie aktywności ruchowej oraz intelektualnej, poszerzenie sieci klubów prowadzonych przez Centrum Aktywności Seniora o północne i południowe dzielnice Gdyni. Będziemy też dbali, by Gdynia była coraz bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie efektywnego systemu usług opiekuńczych i wsparcia osób niesamodzielnych. Powstaną kolejne mieszkania wspierane a także rozszerzana będzie oferta dziennych i całodobowych placówek wsparcia na terenie Gdyni.

- Promocja zdrowego trybu życia, wzrost dostępności do obiektów sportowych, budowa nowych

Doceniając znaczenie promocji zdrowego trybu życia wśród gdynian i obserwując żywe zainteresowanie mieszkańców aktywnymi formami spędzania wolnego czasu, będziemy kontynuować program rewitalizacji i budowy przyszkolnych, ogólnodostępnych obiektów sportowych. Planujemy także budowę pełnowymiarowego lodowiska oraz toru dla rolkarzy bardzo przez gdynian oczekiwanych. Będziemy nadal inicjować i organizować imprezy adresowane do szerokiego grona mieszkańców, amatorsko zajmujących się aktywnością fizyczną, promując ten sposób spędzania czasu.

- Szerokie i wielopłaszczyznowe wspieranie przedsiębiorczości

Będziemy aktywnie wspierać te osoby, które planują założenie lub prowadzą już własne przedsiębiorstwo, w którym realizują się zawodowo, a których sukces przekłada się na sukces wszystkich mieszkańców. Chcemy by Gdynia była miastem przyjaznym przedsiębiorcy, którego wspiera w działalności. Będziemy rozwijać dobrze już funkcjonujący system wsparcia, na który składają się obecnie: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, konkurs Gdyński Biznesplan, Inkubator Przedsiębiorczości, Strefa Startup w PPNT. Chcemy, by ta przyjazność przejawiała się w czytelnych zasadach współpracy z inwestorami, a także w promowaniu współpracy z firmami odpowiedzialnymi społecznie.

- Tworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej

Wyznacznikiem nowoczesności współczesnych miast jest przyjazność ich przestrzeni. Dążymy do tego by Gdynia była miastem, gdzie poruszanie się i spędzanie czasu jest przyjemnością. Chcemy, by wszystkie grupy użytkowników czuły się w przestrzeni miejskiej dobrze – na prawach gospodarza, a nie gościa. Planujemy utworzyć w Gdyni strefy piesze, inicjować powstawanie ogólnodostępnych miejsc, gdzie można spędzać czas, wypoczywać i korzystać z rekreacji (tereny zielone, place miejskie, deptaki), zadbać o powstawanie także poza centrum, przestrzeni otwartych integrujących społeczność lokalną. Ważnym elementem naszych działań, będzie dalsze włączanie mieszkańców do kształtowania przestrzeni, w ramach programu „Gdynia dla wszystkich”. Wskazywane przez seniorów oraz osoby niepełnosprawne utrudnienia i niedogodności będą systematycznie zastępowane przyjaznymi rozwiązaniami.